مکان‏یابی واحدهای خدمات بیمارستانی

مکان‏یابی واحدهای خدمات بیمارستانی فیض‏الهی و همکارانش در سال 1388 [6] به مطالعه مکان‏یابی واحدهای خدمات بیمارستانی پرداختند. مسأله چیدمان واحدها در محل‏های مختلف بیمارستان‏ها به منظور كاهش هزینه‏های ناشی از جابه‏جایی افراد، بیماران و تسهیلات موجب تلاش‏های بسیاری از سوی محققان برای ساخت مدل‏های بهینه‏سازی چیدمان واحدها با هدف كاهش هزینه‏ها شده است. این

ساختار الگوریتم ژنتیک برای حل مسأله مکان‏یابی پایانه‏های اتوبوس‏رانی

ساختار الگوریتم ژنتیک برای حل مسأله مکان‏یابی پایانه‏های اتوبوس‏رانی در الگوریتم ژنتیک ابتدا کروموزوم ایجاد می­شود وجمعیت اولیه مشخص می­شود و سپس بر روی آن عملگر آمیزش و جهش صورت می­گیرد تا کروموزم نخبه به‎دست آید و هدف مسأله ارضا شود.   کدگذاری کدگذاری به صورت دودویی انجام می‏گیرد. در این‏صورت هر کروموزوم به صورت

1-1 مجموعه‌ داده‌ی ارزیابی

در این بخش، مجموعه‌های داده‌ی رایج برای ارزیابی روش‌های مدیریت هشدارها بررسی می‌شوند. ساختار و مطالب در این بخش، به کمک [S. X. Wu & Banzhaf, 2010] تدوین شده است. از آن جایی که مدل‌های الگوریتم‌های داده‌کاوی با استفاده از داده‌ها تولید می‌شوند، بنابراین کیفیت داده‌ها به طور مستقیم بر کیفیت مدل‌ها تأثیر می‌گذارد. در